Kistérségi és Települési Ifjúsági Hálózat ( KITTI HÁLÓ)

Szervezeti és Működési Szabályzata

Az 1989 évi II Törvénykönyv rendelkezései szerint az egyesülési jog, mint mindenkit megillető alapvető szabadságjog alapján a Duna – Körös – Maros – Tisza Euró Régióban működő ifjúsági szervezetek, közösségek létrehozzák a Kistérségi és Települési Ifjúsági Együttműködési Hálózatot.

I . A hálózat neve, székhelye, jellege:

 1. A hálózat neve: Kistérségi és Települési Ifjúsági Hálózat ( KITTI HÁLÓ )
 2. A hálózat székhelye: 6440 Jánoshalma Eötvös u. 27
 3. A hálózat jellege: Nyílt rendszerű koordinációs ifjúsági együttműködés.

  A hálózat pártoktól és felekezetektől független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet, nem állit és nem támogat.

  A hálózat tevékenységét nem jogi személyként végzi, szakmai kollégiumként segíti az ifjúsági szervezetek munkáját. Meghatározatlan időre alakul.

4. Működési területe: Duna – Körös – Maros – Tisza Euró Régió.

  II. A KITTI HÁLÓ célja: A Duna – Körös – Maros – Tisza Euró Régióban egy új együttműködési keret megteremtése, melynek fő eleme – a nyitott rendszerű koordináció alkalmazása az ifjúsági munkában. Ez a módszer lehetővé teszi a fiatalok hatékony bevonását a döntéshozó folyamatokban különböző szinteken.

   

III. A KITTI HÁLÓ közhasznú tevékenységi köre:

 • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • Kulturális tevékenység
 • Humán erőforrással való gazdálkodás
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet
 • A magyarországi nemzeti és etnikai kissebségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek.

IV. A KITTI HÁLÓ koordinációs szervei:

 1. A DKMT Euró Régiós Ifjúsági Koordinációs Tanács
 2. A Dél – Alföld (Magyarország), Bánság (Románia) és Délvidék (Szerbia Montenegró) régióinak Ifjúsági Koordinációs Tanácsai.
 3. Koordinációs iroda

  1. A DKMT Euró Régió Ifjúsági Koordinációs Tanács a hálózat legfelsőbb szerve.

A Tanács minimum öt főből tevődik össze: - Egy személy főtanácsos

- Egy személy a Koordinációs iroda részéről

- Három személy a három régió részéről

A tanács tagjait a régiónkénti Koordinációs Tanácsok nevezik ki, minimum 2 éves időtartamra.

  A főtanácsos személyéről mindhárom régió Koordinációs Tanács beleegyezése szükséges.

  Csak olyan személy töltheti be ezt a szerepet, aki jól ismeri mindhárom régiót, büntetlen előéletű és megtesz minden egy új ifjúságpolitika megteremtéséért.

  A Tanács évente legalább egyszer, de szükség szerint bármikor összehívható.

  A Tanács határozatait nyílt szavazással, egyszeri szótöbbséggel hozza.

  2.

A Tanács hatáskörében tartozik:

  • Az SZMSZ megállapítása és módosítása.
  • Az éves programterv elkészítése.
  • A KITTI HÁLÓ Alapítvány kuratóriumi tagjainak összetétele és kinevezése.
  • A Koordinációs iroda működési feltételeinek megteremtése és felügyelete.
  • A KITTI HÁLÓ más társadalmi szervezetekben való belépése.
  • Segíti a DKMT Euró Régiós szinten a szakmai hálózatok kiépítését.
  • Megszervezi és biztosítja az információ áramlását.
  • Támogatja az ifjúsági humán erőforrás ésszerű hasznosítását, továbbképzését.
  • Képviseli a hálózatot különböző fórrumokon.
  • Segíti a különböző munkacsoportok megalakulását és munkáját.

  2. A Dél – alföldi, bánsági és délvidéki Ifjúsági Koordinációs Tanácsok szerepe:

  • Fogadja az ifjúsági szervezetek csatlakozási szándékait.
  • Segíti az ifjúság önszerveződését, kistérségi és települési szinten.
  • Felméri a szükségleteket és a hiányosságokat az ifjúsági munkában.
  • Megszervezi, és figyelemmel kíséri az ifjúság bevonását a helyi és központi döntéshozatalokban.
  • Ifjúsági multiplikátori képzéseket és tréningeket szervez.
  • Támogatja a KITTI HÁLÓ – hoz csatlakozót szervezetek munkáját, együttműködéseit más ifjúsági szervezetekkel, közösségekkel.
  • Gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet lát el.
  • Kapcsolatot épít nemzeti és kissebségi ifjúsági szervezetekkel, közösségekkel.

  3. Koordinációs iroda feladata:

  • Vezeti a KITTI HÁLÓ nyilvántartását, karbantartja az adatbázisát.
  • Információ fogadás és továbbítás az ifjúsági szervezetek, közösségek számára.
  • Kommunikációs feladatokat lát el.
  • Hatáskörében tartozik a pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek.
  • Elvégzi a számviteli és pénzügyi feladatokat.
  • Szakmai kollégiumok, fórrumok szervezése.
  • Utalványozási joggal rendelkezik közösen egy kijelölt tanácstaggal.
  • Megszervezi a Tanács munkaértekezleteit.

V. Csatlakozási feltételek:

  A KITTI HÁLÓ nyitott jellegű együttműködés az ifjúsági szervezetek, közösségek és

  szervezeten kívüli fiatalok számára. A hálózathoz bárki csatlakozhat, aki az Együttműködés céljaival egyetért. A csatlakozás, a csatlakozási szándék írásbeli bejelentésével és az Együttműködés képviseletét ellátó személyhez történő eljuttatásával jön létre.

  A csatlakozás megszűnik, amennyiben azt írásban a csatlakozott fél kéri.

3.

VI. Záró rendelkezés:

A hálózat adatbázisa csak a hálózaton belül használható.

A hálózatot bármely KITTI HÁLÓ tanácsos képviselheti különböző fórrumokon.

A képviseletről beszámolási kötelezettséggel tartozik a Tanácsnak.

  Valamennyi az SZMSZ – ben nem rögzített kérdés tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959 évi IV. törvény, valamint az egyesülési Jogról szóló 1989 évi II. törvény rendelkezései az irányadók.


Arad 2004. 05. 22. KITTI HÁLÓ Koordinációs Tanács